ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > วัน “สถาปณาหน่วยสถานี เขาเขียว...

วัน “สถาปณาหน่วยสถานี เขาเขียว และวันรำลึก กองทัพอากาศ”


 

          เมื่อเวลา 09.00 น ของวันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ สถานีรายงาน เขาเขียว จังหวัดนครนายก นาวาอากาศโท กิติกรณ์ กรีธาพล ผู้บังคับสถานีรายงานเขาเขียว ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการฏิบัติทางอากาศ ได้จัดงาน””คล้ายวัน “สถาปณาหน่วยสถานี เขาเขียว และวันรำลึก กองทัพอากาศ”     โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ และเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป โดยมี “”พระครูบาสมพร สุนทโร จากสำนักพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าธรรมประทีป บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกันนี้ นาวาอากาศโท กิตติกรณ์ กรีธาพล ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของกำลังพล และประชาชนทั่วไปได้แก่ พระสยามเทวาธิราช / เจ่าพ่อเขาใหญ่ / เจ้าปูเขาเขียว / เจ้าพ่อเขาเขียว / เจ้าพระยาโกษาเทพประสิทธิ์ เพื่อความเป็น ศิริมงคล ต่อกำลังพลและผู้ที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงาน...คล้ายวันสถาปณาหน่วยสถานี เขาเขียว
     หลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระครูบาสมพร สุนทโร ได้ทำการพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน จากนั้น เจ้าหน้าที่ของ สถานีรายงาน เขาเขียวได้ทำการถวายพัตตาหารเพลพร้อมทั้ง ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์     จากนั้นเลี้ยงอาหารเที่ยงกับแขกผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมทำบุญ รวมถึงคณะผู้ติดตาม พระครูบาสมพร สุนทโร ซึ่งในครั้งนี้ มีกว่า 100 คน.....
       ๐๐๐ สถานีรายงาน เขาเขียวแห่งนี้   ตั้งอยู่ในความสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 1000 เมตร  สำหรับ   ประวัติของ  สถานีรายงาน เขาเขียว   กองทัพอากาศไทยสร้างสถานีเรดาห์ขึ้น   ในปี พ.ศ.2507  โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากกองทัพบกสหรัฐอเมริกาและได้พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานมาตามลำดับ ปัจจุบันสถานีเรดาห์แห่งนี้มีความสำคัญการป้องกันภัยทางอากาศอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย “””””
                  วันกองทัพอากาศ กับความเป็นมา ( ข้อมูลจาก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม )
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า          ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินไว้เพื่อป้องกันภัยจากการคุกคามที่จะเกิดขึ้น จึงโปรดเกล้า ฯ            ให้สมุหกลาโหม จัดตั้งแผนกการบินขึ้น การบินของไทยช่วงระยะเริ่มแรกนั้นมีนักบินเพียง ๓ คน ซึ่งได้ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ พันตรี หลวงศักดิ์ ศัลยาวุธ ร้อยเอกหลวงอาวุธสิขิก และ     ร้อยโท หลวงทิพย์เกตุทัด ทั้งสามท่านได้สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ตามลำดับคือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสานศิลปสิทธิ์ และ นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต และทั้ง ๓ ท่านนี้ได้รับการยกย่องจากกองทัพอากาศให้เป็นบุพการี      ของกองทัพอากาศ
                   ช่วงระยะเริ่มแรกนั้นการบินไทยมีเพียงนักบิน ๓ คน และเครื่องบิน ๘ ลำ โดยใช้สนามม้า     สระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบันเป็นสนามบิน ต่อมาได้ย้ายมาที่ตำบลดอนเมือง เป็นที่ตั้งสนามบินแห่งใหม่ เนื่องจากมีความเหมาะสมและความสะดวกมากกว่า ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ กระทรวงกลาโหมได้ยกแผนกการบินขึ้นเป็น “กองบินทหารบก” ซึ่งถือได้ว่ากิจการการบินของไทยได้วางรากฐานอย่างมั่นคง ดังนั้นกองทัพอากาศจึงกำหนดให้วันที่ ๒๗ มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
                   กองกำลังทางอากาศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ ในการเข้าร่วมรบในสงครามต่าง ๆ และการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ ทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติยกย่องเป็นอันมากจากนานาประเทศ ดังนั้นราชการจึงได้ยกฐานะกองบินทหารบกเป็น        กรมอากาศยานทหารบก นอกจากการพัฒนากองกำลังในด้านการสงครามแล้ว กองกำลังทางอากาศได้มี   การพัฒนาประเทศชาติในกิจการหลาย ๆ ด้าน เช่น การบิน การขนส่งไปรษณีย์ทางอากาศ การส่งแพทย์และเวชภัณฑ์ทางอากาศ
                   ปัจจุบันกองทัพอากาศ มีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศและป้องกันราชอาณาจักร อีกทั้ง   จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศที่กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานว่า “ปกป้องน่านฟ้าร่วมใจประชา แก้ไขปัญหา พัฒนาชาติไทย” จึงทำให้กองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจ    ที่สำคัญเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการปฏิบัติงานเพื่อสันติภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศมากมายหลายประการด้วยกัน
                   ด้านการป้องกันประเทศ แม้สถานการณ์ในภูมิภาคปัจจุบันยังไม่มีปัญหาความขัดแย้ง         ที่จะต้องใช้กำลังทางอากาศเข้าปฏิบัติการโดยตรง แต่กองทัพอากาศต้องมีการเตรียมกำลังเพื่อความ

 
 

 


 

พร้อมรบ ทั้งในเรื่องของยุทโธปกรณ์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเผชิญกับภัยคุกคาม         ที่    อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
                   นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้จักพึ่งพาตัวเองโดยการจัดทำโครงการฟื้นฟูการสร้างอากาศยานต้นแบบ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรในการสร้างอากาศยาน       ของกองทัพอากาศขึ้นใช้เอง ขณะเดียวกันกองทัพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการใหม่ โดยบูรณาการจัดส่วนราชการให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ ขจัดความซับซ้อน ประหยัดทรัพยากร        มีสายการบังคับบัญชาสั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีโครงสร้างจัดส่วนราชการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะทำให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชาและเกิดความประหยัดในการ      ใช้ทรัพยากรในการบริหาร นำกองทัพอากาศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกองทัพที่พร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม    ทุกรูปแบบ รวมถึงเป็นกองทัพที่พร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทุกสถานการณ์  ๐๐๐๐๐๐๐
 


ผู้ตั้งกระทู้ ชนพล ติบรรณ์ :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-29 11:49:36


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.